Στην αγορά 6.667 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 1,96 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 13.067,32 ευρώ, προέβη η εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ στις 11/5, μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.