Στις 5 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΕ, με θέμα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 0,30 ευρώ από 0,32 ευρώ.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται ακόμη να συζητηθεί ο τρόπος διάθεσης των κερδών του 2011, η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας. 

 

Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 

 

2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2011 έως 31/12/2011. 

 

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. 

 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011. 

 

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.

 

6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.