Σε αγορά 1.000 κοινών μετοχών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, συνολικής αξίας 5.181,85 ευρώ, προέβη στις 9/5 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Gabriel Hawawini, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.