Σε 4,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους το α’ τρίμηνο του 2012 έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2011, μειωμένα κατά 48%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. 

 

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο 2012, υπολογίζονται σε 0,09 ευρώ, έναντι 0,14 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και παρουσίασαν μικρότερη ποσοστιαία μείωση 35,7% λόγω της εμφανιζόμενης υπεραξίας κατά την αποτίμηση των εναπομενόντων ομολόγων.

 

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κατά 23% στα 10,0 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 13,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2011. Συμπεριλαμβανομένων και των Λοιπών (μη λειτουργικών) εσόδων (0,45 εκατ. ευρώ το α’ τριμ. 2012 έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το α’ τριμ. 2011), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 33% και διαμορφώθηκε στα 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ.

 

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των εισηγμένων μετοχών αλλά και στις σημαντικές μειώσεις στην τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου στην αγορά παραγώγων, που τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2012.

 

Συγκεκριμένα, η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς παρουσίασε μείωση 51% το α’ τριμ. 2012 σε σχέση με το 2011 (29,4 δισ. ευρώ έναντι 60,4 δισ. ευρώ), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 52% σε σχέση με το 2011 (128 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, η ρευστότητα της αγοράς αυξήθηκε κατά 21%, καθώς ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 50,7 εκατ. μετοχές το 2012 έναντι 41,9 εκατ. το 2011. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω του ΧΑ από τις εισηγμένες εταιρίες παρουσίασαν μείωση 31,2% (922 εκατ. ευρώ έναντι 1,33 δισ. ευρώ), ενώ στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 29% (76,7 χιλ. έναντι 59,4 χιλ.).

 

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε μείωση 4,6% το α’ τριμ. 2012 και ανήλθε στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το σύνολο του κόστους των λειτουργικών εργασιών και δαπανών με την προσθήκη των επανατιμολογούμενων δαπανών και της νέας δραστηριότητας του ΧΝΕΤ (που ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσα στο 2011) σημείωσε μείωση 6,8% το α’ τριμ. 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και ανήλθε στα 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,0 εκατ. ευρώ.

 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου (ΕΒΙΤ) για το 2012 διαμορφώθηκε στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 47%.

 

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του α΄ τριμήνου 2012 της ΕΧΑΕ, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helex.gr) και θα δημοσιευτούν στον τύπο στις 16/5/2012.