Η κ. Νικολέττα Λαζαρίδου εξελέγη ως προσωρινό νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 17.04.2012 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Χρήστου Μανέα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14.05.2012 όπως ανακοίνωσε η Alapis ΑΒΕΕ. 

 

Η εκλογή αυτή τελεί υπό την έγκριση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραπάνω αντικατάσταση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002 και του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

 

1.       Σίμων Παπαδογεώργος του Αντωνίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

 

2.       Γεράσιμος Παρτίδας του Ζησίμου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

 

3.       Ευάγγελος Λώλας του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος

 

4.       Νικολέττα Λαζαρίδου του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

5.       Δημήτριος Αραβοσιτάς του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Παρτίδας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήταν μέχρι την 10.05.2012, δυνάμενη ωστόσο να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Ως εκ τούτου η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 19 κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πρέπει να συνέλθει εντός της λήξης της προθεσμίας σύγκλησής της, ήτοι μέχρι την 30.06.2012.