Σε αγορές μετοχών των Μινωικών Γραμμών προχώρησε η εταιρεία GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi και ειδικότερα προέβη στις 10/05/2012 σε αγορά 5 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 10,00 και στις 11/05/2012 σε αγορά 96 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 228,00.