Σε αγορά 900 μετοχών προχώρησε η FHL Κυριακίδης στις 14/5, μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. 

Η μεσή τιμή κτήσης ορίστικε στα 0.7 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε τα 637,63 ευρώ.