Στις 20 Ιουνίου στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ της Χαϊδεμένος ΑΕ. 

Τα θέματα Ημερίσιας Διατάξεως που θα συζητηθούν είναι: 

Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2012.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Διάφορες ανακοινώσεις .