Στις 28 Ιουνίου στην έδρα της εταιρείας στις Αχαρνές θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Κανάκης ΑΒΕΕ. 
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

2. Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011).

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 2011, καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011.

5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου , σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

9. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας,

10. Τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12 και 13 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α και 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

11. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.