Στην αγορά 9.950 ιδίων μετοχών προχώρησε μέσω της  Eurobank Equities η Fourlis. 
Η μέση τιμής κτήσης ανήλθε στα 1,0412 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική αξία στα 10.358,5 ευρώ.