Σε αγορά 6.801 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 1,8856 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 12.824,29 ευρώ, προέβη η εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 14/05/2012.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αγορά έγινε μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος ΑΕ.