Η Ρεβόιλ Α.Ε.Ε.Π. προέβη τη Δευτέρα 14/5 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,36647 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.099,40 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.