Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι καθαρές εισροές στην αγορά συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Μάρτιο του 2012, και ανήλθαν σε 47 δισ. ευρώ, έναντι 19 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των καθαρών πωλήσεων των Ομολογιακών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΚ) Χρηματαγοράς.


Οι καθαρές πωλήσεις των μακροπρόθεσμων ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός αμοιβαίων κεφαλαίων Χρηματαγοράς) αυξήθηκαν το Μάρτιο καταγράφοντας καθαρές εισροές 32 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 18 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου.
Τα Ομολογιακά ΑΚ κατέγραψαν αυξημένες εισροές ύψους 26 δισ. ευρώ από τα 9 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Τα Μικτά ΑΚ παρουσίασαν και αυτά αύξηση στις καθαρές εισροές ύψους 4 δισ.ευρώ, από το 1 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

Τα Μετοχικά ΑΚ συνέχισαν να καταγράφουν εισροές έστω και με μειωμένο ρυθμό (1 δισ.ευρώ, σε σχέση με τα 4 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου). Τα ΑΚ Χρηματαγοράς κατέγραψαν σημαντική αύξηση στις καθαρές εισροές τους, από 1 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο στα 15 δισ. ευρώ.

Οι μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασαν μία μείωση στις καθαρές πωλήσεις τους φθάνοντας τα 12 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 16 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου . Τα "special funds", τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία), παρουσίασαν και αυτά μείωση στις καθαρές εισροές φθάνοντας τα 10 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τις εισροές των 16 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.