Τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Πλαίσιο ΑΕΒΕ, στις 14/05/2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 


Το μέρισμα για τη χρήση 2011 ανέρχεται σε 1.766.400,00 Ευρώ, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 25% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,06 Ευρώ.

 

Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τρίτη, 22 Μαΐου 2012. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date».

Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 και  θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την 30η Μαΐου 2012, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «EFG EUROBANK ERGASIAS».


Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, σε οιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας.