Τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Folli Follie Group που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2012.

 

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 

 

2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους. 

 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011. 

 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή. 

 

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2011 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012. 

 

6. Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 για τη χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων.


7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες μετέχει και η Εταιρεία ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

 

8. Ανανέωση ασφαλιστηρίου για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του ΔΣ. και των στελεχών της Εταιρείας. 

 

9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.