Σε αγορά 916 μετοχών προχώρησε στις 15/5 η FHL Κυριακίδης. 

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στο 0,6976 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 646,76 ευρώ.

Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.