Σε αγορά 50 ιδίων μετοχών προχώρησε στις 15/5  η ΕΛΤΡΑΚ. 

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 1,80 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.