Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής προχώρησε η ΡΕΒΟΪΛ στις 15/5. 

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα  0,35737 ευρώ και η συνολική αξία συναλλαγής 1.072,10 ευρώ.