Από τις 16 Μαΐου 2012 έως τις 13 Ιουνίου 2012 (4 εβδομάδες) θα διαρκέσει η περίοδος αποδοσχής στη δημόσια πρόταση που είχε υποβάλει η Tethys Ocean για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες. 


Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ΄ άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, ως ισχύει, (ο «Νόμος»), το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») επί της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση»), που η εταιρεία με την επωνυμία TETHYS OCEAN B.V. (ο “Προτείνων”) είχε απευθύνει, στις 21 Μαρτίου 2012 (η «Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης»), προς τους μετόχους της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε» (οι «Μέτοχοι» και η «Εταιρεία» αντιστοίχως), και κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση κατά την ίδια ημερομηνία ανακοινώθηκε σύμφωνα με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου. 

 

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 


Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα της EFG EUROBANK "ERGASIAS A.E. (ο «Διαχειριστής»), από τις 16 Μαΐου 2012 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης, οι Μέτοχοι θα μπορούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρόταση να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από το υποκατάστημα του συμβούλου AXIA VENTURES GROUP LIMITED (ο «Σύμβουλος») στην Αθήνα. 

 

Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και από το διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου (www.axiavg.com), του Χρηματιστήριο Αθηνών (www.ase.gr) και της μητρικής εταιρείας του Προτείνοντος, Linnaeus Capital Partners B.V. (www.linnaeuscp.com). 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και στο πλαίσιο του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην αγορά από τον Προτείνοντα του συνόλου των κοινών ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας (οι “Προσφερόμενες Μετοχές”), τις οποίες ο Προτείνων σε συνδυασμό με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν κατείχαν άμεσα και έμμεσα κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. 

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, απευθείας η σε συνεννόηση με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον ίδιο, να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. 

 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 

Η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, η οποία αρχίζει την 16 Μαΐου 2012 και λήγει την 13 Ιουνίου 2012 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 

4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

Η τιμή την οποία ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι €1,10 σε μετρητά (το “Προσφερόμενο Τίμημα”). 

 

Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους αποδεχόμενους μετόχους. 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και οι διαδικασίες πληρωμής και εκκαθάρισης - μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου. 

 

7. ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, κατέχει συνολικά άμεσα ή έμμεσα Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των μετοχών της Εταιρείας, δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς των Μετοχών της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. 

 

H παρούσα Ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται και να αναγιγνώσκουν προσεκτικά. 

 

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.