Την ενίσχυση ύψους 680 εκατ. ευρώ ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν για την εξυγίανση της T Bank, η οποία θα έχει ισχύ για έξι μήνες.

Η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πριν λάβει οριστική απόφαση για την αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος.
 
Στις 17 Δεκεμβρίου 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προχώρησε σε εξυγίανση της T Bank μέσω της διαδικασίας διαγωνισμού, η οποία οδήγησε στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της T Bank, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί εξυγίανσης εταιρειών.

Η T Bank τέθηκε σε εκκαθάριση. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εύλογη αξία των στοιχείων του παθητικού που μεταβιβάστηκαν από την T Bank στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ανερχόταν σε περίπου 2,16 δισ. ευρώ και η εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού ανερχόταν σε περίπου 1,48 δισ. ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών ύψους περίπου 680 εκατ. ευρώ καλύφθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρέμβαση αυτή συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παρέμβαση του ΤΕΚΕ ήταν αναγκαία για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στις ελληνικές τραπεζικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους. Επομένως, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο για περίοδο έξι μηνών.

Αν οι ελληνικές αρχές υποβάλουν στην Επιτροπή, εντός αυτής της εξάμηνης περιόδου, επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της T Bank στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, αυτή η προσωρινή έγκριση θα παραταθεί αυτόματα μέχρι η Επιτροπή να καταλήξει σε οριστική απόφαση για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος.