Στην αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 1.990 ευρώ, προέβη στις 15/5 ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.