Στις 7 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Cyclon Ελλάς Α.Ε., όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή ή μη μερίσματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωηση.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 

 

3.Απόφαση περί διανομής ή μή μερίσματος. 

 

4.Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

 

5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2012.