Διεύρυνση ζημιών και πτώση πωλήσεων εμφάνισε το α΄ τρίμηνο η εταιρεία Πετρόπουλος.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου μειώθηκαν κατά 22% και ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ από 14,4εκατ. ευρώ το 2011. 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες, κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν επίσης κατά 22% και ανήλθαν σε 11,3.εκατ. ευρώ από 14,5 εκατ. ευρώ το 2011.

 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 846 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 519 χιλιάδων ευρώ το 2011.

 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.3.2012 ήταν 47%.