Την Τρίτη 12/6/2012 ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σφακιανάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

- Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.

 

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2011-31/12/2011 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

- Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012.

 

- Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

- Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ ως μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

 

- Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

- Διάφορες ανακοινώσεις.