Την επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ευρώ ανά μετοχή και την αγορά ιδίων μετοχών, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Quest Group στις 5 Ιουνίου 2012.

 

Αναλυτικά στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

 

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. 

 

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 Ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. 

 

3. Αγορά ιδίων μετοχών, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.