Διευρυμένες ζημίες στα 1,3 εκατ. ευρώ από ζημιές 400.000 ευρώ εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Ιονική Ξενοδοχειακή.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 12.000 ευρώ έναντι 902.000 ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 7 εκατ. ευρώ πέρυσι.