Δυναμική η παρουσία της Μυτηλιναίος στο α τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε σήμερα ο όμιλος.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Τρίμηνο του 2012 για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στα 358,6 εκατ. ευρώ έναντι των 281,1 εκατ. ευρώ το 2011, αύξηση 28% που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συνεισφορά του τομέα Ενέργειας.  

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, από 43,8 εκατ. ευρώ το 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 10,0 εκατ. ευρώ, έναντι 15,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  

Ο Τομέας Έργων EPC, αποτέλεσε για ένα ακόμα τρίμηνο τον τομέα που κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο Α’ Τρίμηνο του 2012, ανήλθε στα 170,7 εκατ. ευρώ, έναντι 162,2 εκατ. ευρώ το 2011, αύξηση που αποδίδεται στην απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 27,8 εκατ. ευρώ, από 26,0 εκατ. ευρ'ω πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (16,3%).

Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε 23,5 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.