Στην αλλαγή πολιτικής που θα είναι λιγότερο επώδυνη για την Ελλάδα και πιο αποτελεσματική αναφέρεται σε σημερινή του ανακοίνωση το ΙΟΒΕ, προτείνοντας έξι σημεία τα οποία θα βοηθήσουν τη χώρα και να βγει από την κρίση αλλά και να παραμείνει εντός ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, η χώρα θα πρέπει κατ' αρχήν να σεβαστεί το πρόγραμμα σταθερότητας που έχει υπογράψει η χώρα, καθώς αν αρνηθεί τα χρήματα θα αποχωρήσει από την ευρωζώνη και επιστρέψει στη δραχμή.

Συγκεκριμένα, μια άρνηση των χρημάτων θα συνεπάγεται:

α) δραστική υποτίμηση του νέου νομίσματος και συνεπώς δραστική μείωση των πραγματικών μισθών και συντάξεων

β) ισόποση, με την υποτίμηση, αύξηση του εξωτερικού χρέους,

γ) συναλλαγματική κρίση και αδυναμία εισαγωγής βασικών αγαθών  όπως φάρμακα, πετρέλαιο, πρώτες ύλες, δεδομένου ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξης των 20 δισ. ευρώ (10 δισ. ευρώ ακόμα και αν δεν ληφθούν υπόψη οι τόκοι του εξωτερικού χρέους),

δ) έξαρση του πληθωρισμού αλλά και της μαύρης αγοράς λόγω της έλλειψης βασικών αγαθών

ε) απότομη μείωση του ΑΕΠ και αύξηση του ποσοστού ανεργίας.

Παραδέχεται ωστόσο ότι η ακολουθείσα οικονομική πολιτική έχει επιδράσει αρνητικά στην οικονομική δρασηριότητα.

Έτσι λοιπόν τα έξι βασικά σημεία αλλαγής της πολιτικής αυτής είναι:

Πρώτον, να επιβεβαιώσει την θελησή της, αντανακλώντας τη βούληση του ελληνικού λαού, να παραμείνει η Ελλάδα μέλος της Ευρωζώνης.

Δεύτερον, να προτείνει τη χρονική μετάθεση και προσαρμογή του στόχου της περαιτέρω μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος για να αποφευχθεί βαθύτερη ύφεση και μεγαλύτερη ανεργία σε σχέση με τα αρχικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει επίσης την επέκταση του επιδόματος ανεργίας σε τρία χρόνια για τους ανέργους του ιδιωτικού τομέα, και το συγκεκριμένο ποσό να εξαιρεθεί από την αναγκαία προσαρμογή του πρωτογενούς δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Τρίτον, να προτείνει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ποσοτικοί και χρονικοί στόχοι και μέτρα για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων.

Τέταρτον, να προτείνει την άμεση διάθεση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για ένα μικρό αριθμό, μεγάλων έργων υποδομής πανελλαδικής εμβέλειας, με μηδενική ελληνική συγχρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων στον Ευρωπαϊκό Νότο.

Πέμπτον, να προτείνει την άμεση εκταμίευση 6,5 δισ. ευρώ από το δάνειο των 130 δισ. ευρώ για την εξόφληση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Έκτον, να συμπράξει με άλλα, πρόθυμα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και να ζητήσει την αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής στο σύνολο της Ευρωζώνης, ούτως ώστε αυτό να μην έχει ως αποκλειστικό στόχο τη δημοσιονομική προσαρμογή αλλά και την οικονομική ανάπτυξη.