Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιονικής Ξενοδοχειακής.

 

θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

 

- Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2011.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

- Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

- Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.