Σε αγορά 6.521 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 1,84 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.998,64 ευρώ, προέβη στις 16/5 η Σαράντης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010.