Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Euromedica, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η εκλογή μελών του Δ.Σ..


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν είναι:


1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2011, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2011 - 31.12.2011), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012.

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό με απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

7. Εκλογή μελών επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων


Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8ης Ιουνίου 2012, καλούνται οι μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 22α Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή.


Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 6η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή.