Με μειωμένα κέρδη εμφανίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2012 ο ΟΠΑΠ. 

Τα βασικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις: 1.065,2 εκ. ευρώ έναντι 1.121,4 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2011 (µείωση 5,0%), ως αποτέλεσµα του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος. • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 184,4 εκ. ευρώ έναντι 214,2 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (µείωση 13,9%).

Έξοδα διάθεσης: 28,5 εκ. ευρώ (2011: 30,9 εκ. ευρώ) µειωµένα κατά 7,6%.

Καθαρά κέρδη: 131,9 εκ. ευρώ, έναντι 166,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (µείωση 20,9%).

Κέρδη ανά µετοχή: 0,41 ευρώ έναντι 0,52 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (µείωση 20,9%).

Ταµειακά διαθέσιµα: 360,5 εκ. ευρώ.


Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα του Α’ τριµήνου 2012, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, αναφέρει: «Έχοντας διανύσει το α’ τρίµηνο του 2012, τα αποτελέσµατα του Οµίλου παρέµειναν ισχυρά παρά την πίεση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος (ΑΕΠ α’ τριµήνου µειωµένο κατά 6.2%), βασιζόµενα στη σταθερή ζήτηση για τα βασικά µας παιχνίδια καθώς και στο πρόγραµµα περιορισµού κόστους. Παραµένουµε, παρά το ασταθές περιβάλλον, προσηλωµένοι στη στρατηγική µας ανάπτυξη εστιάζοντας στους ακόλουθους στόχους: Εισαγωγή του live-betting (Euro 2012), εγκατάσταση και λειτουργία των VLTs, είσοδο στη διαδικτυακή αγορά και συµµετοχή στο διαγωνισµό για την αποκλειστική άδεια των Ελληνικών Λαχείων ».