Στις 20/6 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βιοκαρπέτ για την Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 41ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2011. 

 

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011 (1-1 εως 31-12-2011). 

 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2011, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση. 

 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2011. 

 

5. Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2011 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2012. 

 

6. Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την τρέχουσα χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.