Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 11/6, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 23, αποφάσισε η διοίκηση της Rilken, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

3. Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) της χρήσης 2011.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.


Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.