Στην αγορά 600 ιδίων μετοχών προχώρησε η Lamda στις 18/5, μέσω της Eurobank Χρηματιστηριακή.

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 1,99 ευρώ, ενώ η συνολική αξία στα 1194 ευρώ.