Σε αγορά 2000 ιδίων μετοχών προχώρησε η MLS στις 18/5.

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 2,031 ευρώ και η συνολική αξία στα 4062 ευρώ. ε

Οι αγορές έγιναν μέσω της Alpha Finance.