Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Lavipharm κατά τη γενική συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2012. Η αύξηση έως 16 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή μετρητών.
Θα ληφθεί επίσης απόφαση για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 1,00 ευρώ σε 2,50 ευρώ με συνένωση μετοχών (reverse split), ο συνολικός αριθμός των οποίων θα διαμορφωθεί σε 20.432.412 μετοχές από 51.081.030μ, καθώς και για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 44.951.306,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού.