Στην αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Θωμά Αχείμαστου και Κυριάκου Κολοκασίδη από τους κ.κ. Παναγιώτη Συράκη και Εμμανουήλ Παπαγιαννάκη, αντίστοιχα προέβη το διοικητικό συμβούλιο της Avenir Leisure & Entertainment.
Μετά από τις παραπάνω μεταβολές το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Νικόλαος Μαράντος, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
2. Παναγιώτης Συράκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος)
3. Νικόλαος Κόντος, Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, (εκτελεστικό μέλος)
4. Μιλτιάδης Μιχαλούτσος, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
5. Ευάγγελος Παντελόπουλος, Σύμβουλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
6. Εμμανουήλ Παπαγιαννάκης, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)