Σε αγορά 4.200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,56 ευρώ και συνολικής αξίας 14.952 ευρώ, προέβη στις 18/5 η Eurobank Properties, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 


Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της  Eurobank EFG Χρηματιστηριακή, βάσει σχετικών αποφάσεων της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της (συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2011) και του διοικητικού συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 07 Απριλίου 2011).