Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26/6, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Καβαλιεράτου Τάκη 7, αποφάσισε η διοίκηση της Μαΐλλης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων), της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011).


2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.


3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) και καθορισμός της αμοιβής τους.


4. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου


5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ.


6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


7.  Διάφορα θέματα.