Με έσοδα μόλις 7,39 εκατ. ευρώ από 22,15 εκατ. το 2011 και ζημία  23,29 εκατ. ευρώ έκλεισε το οικονομικό έτος 2011 για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων. 

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, παρουσίασε  ζημία προ φόρων 23,09 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει αντίστοιχη ζημία 21,33 εκατ. ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης, το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας το 2011 ήταν ζημία 23,29 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής ζημίας 21,82 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα ίδια κεφάλαια της ΕΛΒΟ (6,21 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 7,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (83,40 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της στις τράπεζες στις 31.12.2011 ήταν 34,03 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 11,01 εκατ. ευρώ.