Σε αγορά 1.950 κοινών ονομαστικών μετοχών της Aegean, συνολικής αξίας 2.502,70 ευρώ, προέβη στις 18/5 η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Βασιλάκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.