Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης το πρώτο τρίμηνο του 2012 επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του EBITDA

 

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7,1% κατά το α' τρίμηνο του 2012 συγκριτικά με το α' τρίμηνο του 2011. Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους βελτιώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2011. Το συνολικό ΕΒΙΤDA αυξήθηκε κατά 15.6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. 


Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το α' τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 67,9 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 7,1% σε σύγκριση με το 2011, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη και της μείωσης της ζήτησης στα διαρκή αγαθά. 


Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 18,65% ήταν υψηλότερο κατά 0,62 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότερης τιμολογιακής πολιτικής. 


Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 1ου τριμήνου του 2012 διαμορφώθηκε σε 2,8 εκ. (έναντι 2,4 εκ. το 2011), ως αποτέλεσμα της συγκράτησης των εξόδων. Αντίστοιχα το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 2,2 εκ. (έναντι 1,9 εκ. για το 2011).


Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 3,3 εκ. έναντι 1,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ενώ οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 3,7 εκ. έναντι 2,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η διεύρυνση των ζημιών οφείλεται σε μειωμένα έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές σε σύγκριση με το 2011. 

 

Προοπτικές


Το 2012 θα είναι μια δύσκολη χρονιά λόγω της αυξανόμενης ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομία αλλά και της συνεχιζόμενης εγχώριας χρηματοπιστωτικής και πολιτικοοικονομικής κρίσης, η οποία εντείνει μεταξύ άλλων και τα προβλήματα ρευστότητας. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειες περαιτέρω αναδιάρθρωσης της βάσης κόστους του και της ανάκτησης μεριδίων σε επιλεγμένες αγορές.