Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Γενικός ∆ιευθυντής Εργασιών, Τεχνολογίας & Οργάνωσης Οµίλου και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα εκτελεί χρέη Επικεφαλής στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων από 1 Ιουνίου 2012, αντικαθιστώντας τον κ. Giorgio Pradelli, όπως ανακοίνωσε η Eurobank

Ο κ. Σ. Ιωάννου, παράλληλα µε τις νέες του αρµοδιότητες, διατηρεί και την ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εργασιών, Τεχνολογίας & Οργάνωσης Οµίλου.