Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ της ΕΧΑΕ προέβη στις 16 και 17/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ. 

Ειδικότερα, η Eurobank EFG Equities:

1. Στις 16/05/2012 προέβη σε αγορά 8 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.624,00 ευρώ

2. Στις 16/05/2012 προέβη σε πώληση 800 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.704,00 ευρώ

3. Στις 17/05/2012 προέβη σε αγορά 10 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.020,00 ευρώ

4. Στις 17/05/2012 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.110,00 ευρώ

 

Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).