Σε αγορά 2.500 ιδίων μετοχών προέβη στις 22 Μαΐου 2012 η Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 0,5000 ανά μετοχή. 


Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 1.250,00.