Σε αγορά ιδίων μετοχών προχώρησε η LAMDA Development S.A. και ειδικότερα την 22/5/2012 η εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 1,77 ανά μετοχή, 1.200 μετοχές, συνολικής αξίας € 2.124,00, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.