Σε αγορά 750 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,6500 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 493,72 ευρώ, προέβη στις 22/5 η FHL Κυριακίδης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 


Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, σε εκτέλεση της από 20/12/2010 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.