Η εταιρεία Ρεβόιλ Α.Ε.Ε.Π. προέβη την Τρίτη 22/5/2012 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 3.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,30859 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.080,05 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.