Σε αγορά μετοχών της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ προχώρησε ο κ. Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας), σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 


Ο κ. Τσινάβος προέβη στις 21/5/2012 σε αγορά 5.250 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 3.183,10 ευρώ και στις 22/5/2012 σε αγορά 5.366 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 3.123,18 ευρώ.